Viện Đào tạo Sau Đại học

20-11-2020

Chức năng, nhiệm vụ

>> Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học; công tác nghiên cứu và quản lý khoa học, các hoạt động dịch vụ, tư vấn khoa học kinh tế và luật. Thực hiện công tác quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền; Tổ chức điều hành công tác nghiên cứu khoa học;

>> Nhiệm vụ

+ Xây dựng chương trình và lập kế hoạch phát triển bậc đào tạo sau đại học theo hướng chuẩn hoá về chất lượng;

+ Phát triển loại hình liên kết đào tạo và bồi dưỡng sau đại học với các viện, trường đại học trong và ngoài nước. Mở rộng quan hệ đối ngoại về đào tạo sau đại học theo qui định;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ban Giám hiệu về xây dựng mục tiêu, chương trình giáo trình, tài liệu học tập, nghiên cứu. Xác định cơ cấu kiến thức các môn học đào tạo cao học và nghiên cứu sinh phù hợp với yêu cầu của chuyên ngành đào tạo. Đồng thời cùng các đơn vị tham gia quản lý các dự án đào tạo bồi dưỡng sau đại học được Hiệu trưởng giao;

+ Thường trực Hội đồng tuyển sinh sau đại học: đề xuất và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh, thông báo, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh và xây dựng phương án điểm chuẩn tuyển sinh sau đại học trình Hiệu trưởng;

+ Thực hiện điều độ kế hoạch và giám sát giảng dạy học tập, nghiên cứu theo học kỳ và năm học cho bậc học sau đại học; lập thời khoá biểu khoá học; lập sổ theo dõi việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; thông báo kế hoạch, nhiệm vụ giảng dạy cho các Khoa. Kết hợp với các đơn vị sử dụng hợp lý, hiệu quả giảng đường;

+. Tổ chức thi và quản lý điểm thi tuyển sinh, các học phần, luận văn, luận án tốt nghiệp. Lưu trữ: hồ sơ trích ngang của học viên cao học, nghiên cứu sinh, tài liệu, bài thi theo quy chế hiện hành;

+ Quản lý và cấp bằng thạc sĩ theo quy định. Tổ chức trao bằng Thạc sĩ cho học viên

+ Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ công văn liên quan đến đào tạo và bồi dưỡng sau đại học;

+ Quản lý hồ sơ và bài thi, bảng điểm các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ sau đại học;

+ Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo sau đại học; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường;

+ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Trường. Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học;

+ Hoàn thiện hệ thống qui định, qui chế nội bộ về hoạt động nghiên cứu khoa học;

+ Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, Đại học HUMT, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học kinh tế, quản lý và luật;

+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan, mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học;

+ Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học kinh tế và luật trong và ngoài nước cho Đảng, Nhà nước, địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ;

+ Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học theo qui định;

+ Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Tổ chức các hội thảo, hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên trong phạm vi Trường;

+ Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Trường;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Trường giao.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech