Ban Giám hiệu

26-11-2020

Nhiệm kỳ 2020 - 2025:

 

Hiệu trưởng, PGS.TS. NGƯT Nguyễn Xuân Sơn

Phụ trách: Hành chính - tổng hợp, Tổ chức cán bộ, Tài chính - kế toán, Thanh tra - pháp chế,
Hợp tác quốc tế, Thi đua khen thưởng, Tạp chí khoa học, Hoạt động Đảng bộ, Chỉ huy trưởng Quân sự

Phó Hiệu trưởng, TS. Phạm Kim Thư

Phụ trách: Đào tạo, Đào tạo ngắn hạn, Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục,
Công tác sinh viên, Hỗ trợ khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Hoạt động Công đoàn và Đoàn thanh niên

Các Hiệu trưởng tiền nhiệm:

 

Hiệu trưởng, PGS.TS. NGƯT Nguyễn Xuân Sơn

Giai đoạn (2014 - 2019)

Hiệu trưởng, GS.TS Nguyễn Văn Thường

Giai đoạn (2012 - 2014)
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

HIệu trưởng, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu

Giai đoạn  (2010 - 2012)
Nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam

Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga
Giải thưởng Lê nin và Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và kỹ thuật
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội

Hiệu trưởng, PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào

Giai đoạn (2009 - 2010)
Nguyên Vụ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

HIệu trưởng, GS.TS.NGND Nguyễn Xuân Bảo

Giai đoạn (2007 - 2009)
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi
Nguyên Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước ngành Thủy lợi

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech