Ban Quản lý dự án

25-11-2020

Chức năng nhiệm vụ

>> Chức năng

+ Chủ đầu tư đối với các dự án được HĐQT và Ban giám hiêu giao theo quy định của Đại học UTM và của pháp luật.

+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển, quản lý và đánh giá hiệu quả quản lý dự án đầu tư.

>> Nhiệm vụ

+ Quản lý các dự án đầu tư do HĐQT giao.

+ Thực hiện vai trò chủ đầu tư đối với các dự án được HĐQT giao theo quy định của pháp luật và của Đại học UTM.

+ Đề xuất, xây dựng các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, có tính liên ngành và tầm quan trọng chiến lược đối với Đại học UTM.

+ Tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển, quản lý và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech