Khoa Tài chính ngân hàng

25-11-2020

1. Ban chủ nhiệm khoa

Phụ trách khoa: ThS. Nguyễn Mạnh Cường

2. Chức năng, nhiệm vụ

- Khoa Tài chính Ngân hàng có chức năng quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được giao và quản lý cơ sở vật chất trong khoa;

- Thực hiện việc đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Giảng dạy các môn học cơ sở của ngành cho các chuyên ngành khác có liên quan trong toàn trường;

- Cùng các đơn vị có liên quan giúp Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng xây dựng phương hướng phát triển, quy mô đào tạo, nội dung chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Tài chính Ngân hàng;

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và đánh giá toàn diện công tác đào tạo trong phạm vi khoa đảm nhiệm. Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa (văn nghệ, thể dục thể thao…..);

- Cùng với các đơn vị có liên quan tham gia quản lý sinh viên trong Khoa;

- Đào tạo, phát triển và bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên chủ động đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong hiện tại, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tiến tới đào tạo trình độ sau đại học trong một vài năm tới.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, các chuyên đề cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho sinh viên và các đối tượng có nhu cầu.

3. Đào tạo

- Khối thi: A, D1, A1

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và tài chính - ngân hàng.

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính, có khả năng thực hành thành thạo các nghiệp vụ chủ yếu của Ngân hàng, có thể làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ, biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào rèn luyện thực tiễn ở các cơ quan ngân hàng tài chính trung ương, địa phương hoặc doanh nghiệp.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech