Phòng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

25-11-2020

Chức năng nhiệm vụ

>> Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

>> Nhiệm vụ:

Công tác Đảm bảo chất lượng

+ Đề xuất các mục tiêu chất lượng, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường.

+ Thường trực công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường; đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định trường đại học trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Theo dõi, hướng dẫn, tư vấn và phối hợp với các đơn vị trong Trường triển khai thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng: khảo sát ý kiến các bên có liên quan trong quá trình đào tạo; đánh giá chất lượng giảng dạy; đánh giá chất lượng chương trình và cơ sở đào tạo;…

Công tác khác:

+ Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức các hoạt động thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng trong Trường.

+ Tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu của Trường về hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng; Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo số liệu định kỳ của Trường theo yêu cầu của Đại học HUMT và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được giao. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh; và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Trường.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech