Khoa Quản trị kinh doanh

25-11-2020

1. Ban Chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa: TS Phan Văn Thanh

2. Chức năng , nhiệm vụ

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

- Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập trình Hiệu trưởng duyệt; chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo của khoa.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên.

- Tổ chức và quản lý biiên soạn chương trình, giáo trình môn học và hoạt động khoa học và công nghệ của khoa.

- Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đánh giá viên chức, người lao động và người học của khoa.

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của khoa.

3. Đào tạo

- Khối thi: A, D1, A1.

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân QTKD

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh.

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech