Phòng Y tế

25-11-2020

Chức năng nhiệm vụ
>> Chức năng:
Trung tâm Y tế chăm lo sức khoẻ, cấp cứu, điều trị bệnh thông thường và điều trị bệnh ban đầu cho cán bộ viên chức và HSSV, chủ trì kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi tr­ường, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch trong Cơ sở, chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của y tế tuyến trên.
>> Nhiệm vụ:
+ Trực xử lý sơ, cấp cứu tại chỗ và chuyển viện khi cần thiết đối với CBVC và HSSV hàng ngày;
+ Làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ viên chức, HSSV;
+ Lập và quản lý hồ sơ sức khoẻ, khám chữa bệnh thông th­ường;
+ Lập kế hoạch và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho CBVC;
+ Điều trị bệnh ban đầu, giới thiệu bệnh nhân lên tuyến trên khi cần thiết;
+ Xác nhận và cấp giấy nghỉ ốm cho bệnh nhân đúng chế độ;
+ Tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV nhập học;
+ Phối hợp với các đơn vị có liên quan làm công tác kế hoạch hoá gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội;
+ Quản lý cơ sở vật chất, thuốc và mọi tài sản khác của bộ phận y tế theo quy chế quản lý của ngành y tế và quy định của Cơ sở, của nhà tr­ường;
+ Tổ chức quản lý, chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi tr­ường trong toàn Cơ sở;
+ Tổ chức thực hiện và phối hợp với đơn vị có liên quan tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh;
+ Chủ trì và phối hợp với phòng TCHC, KTTV để mua thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư­ dụng cụ y tế và quản lý, cấp phát theo quy định của Cơ sở;
+ Giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tại Cơ sở;
+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc Cơ sở giao

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech