Phòng Công tác sinh viên

25-11-2020

Chức năng nhiệm vụ
>> Chức năng
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng; Thực hiện công tác sinh viên; công tác truyền thông, văn thể mỹ.
>> Nhiệm vụ
1. Công tác chính trị, tư tưởng:
+ Tổ chức triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, nghiên cứu học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên;
+ Nắm bắt tình hình tư tưởng của giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên để đề xuất các biện pháp, kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.
+ Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm cho sinh viên;
2. Công tác sinh viên:
+ Quản lý hồ sơ sinh viên bao gồm thông tin sinh viên đầu vào, đầu ra, công tác nội ngoại trú, quản lý thông tin sức khỏe, khen thưởng, kỷ luật, kết quả rèn luyện sinh viên, kết quả bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu năm.
+ Tổ chức, phối hợp triển khai thực hiện các chế độ, chính sách miễn giảm học phí, học bổng, trợ cấp xã hội theo các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT và Đại học HUMT
+ Phối hợp với cơ quan an ninh, phòng chức năng của trường xử lý các vấn đề an ninh, trật tự, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội liên quan đến sinh viên.
+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong công tác bồi dưỡng, tập huấn, tuyển chọn sinh viên tham gia các hội thi Olympic, hội thi cấp Đại học UTM, thành phố, khu vực và toàn quốc.
3. Công tác truyền thông, văn - thể - mỹ, tổ chức sự kiện:
+ Tổ chức và quản lý thông tin, quảng cáo truyền thông trong phạm vi toàn trường, bao gồm: hệ thống bảng tin, bandrol, banner…
+ Biên tập và phát hành Bản tin Kinh tế - Luật, cập nhật, theo dõi thông tin hoạt động của Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.
+ Đầu mối phối hợp với các đơn vị lưu giữ tư liệu hình ảnh, tư vấn biên tập và in ấn các ấn phẩm giới thiệu về trường, xây dựng và đánh giá các công cụ định vị thương hiệu của trường, phát triển phòng truyền thống.
+ Quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong các đơn vị, các đoàn thể và tổ chức sinh viên.
4. Công tác khác:
+ Tạo mối quan hệ mật thiết và tích cực trong công tác đoàn thể, hoạt động ngoại khóa của Nhà trường: Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội cựu chiến binh, Hội sinh viên, Hội cựu sinh viên…
+ Phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu quốc tế dành cho sinh viên, lưu học sinh.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech