Trung tâm Hợp tác và Phát triển đào tạo

25-11-2020

Chức năng nhiệm vụ

>> Chức năng:

+ Tư vấn cho Ban giám hiệu trong việc tuyển sinh các chương trình đào tạo của trường.

+ Phối hợp triển khai công tác tuyển sinh các chương trình đào tạo của trường.

+ Thực hiện việc hợp tác, phát triển đào tạo và dịch vụ với các đối tác trong và ngoài nước.

+ Hỗ trợ cán bộ, giảng viên, sinh viên tìm kiếm học bổng, các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm.

>> Nhiệm vụ:

+ Đề xuất với Ban giám hiệu kế hoạch liên quan đến việc tổ chức triển khai công tác tuyển sinh của Trường;

+ Xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí của Trung tâm và của Trường theo quy định.

+ Trung tâm là đầu mối triển khai các hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tổ chức các hoạt động dịch vụ về đào tạo.

+ Quản lý các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các hoạt động có liên quan (tuyển sinh, lập kế hoạch giảng dạy, mời giảng viên, chuẩn bị tài liệu, quản lý sinh viên, thanh toán hợp đồng giảng viên …).

+ Chịu trách nhiệm thực hiện các công tác quảng bá tuyển sinh, phát triển và quản lý các đại lý tuyển sinh của Trường.

+ Tư vấn các đơn vị trong việc xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

+ Phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp tổ chức hội thảo, hội nghị tư vấn việc làm cho sinh viên toàn trường. Tổ chức hoạt động thăm quan, thực tập trong và ngoài nước.

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và kinh phí của Trung tâm và của Trường theo quy định.

+ Chủ động tìm kiếm các dự án, đề tài, nguồn tài trợ hợp pháp và các nguồn lực khác phù hợp với chức năng của Trung tâm và Quy định của Nhà trường trong công tác Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển.

+ Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trường.
 

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech