Phòng Đào tạo

25-11-2020

Chức năng nhiệm vụ

>> Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo đại học bao gồm: Xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch và quy mô đào tạo; tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo theo quy chế của Bộ GD&ĐT, Đại học UTM và quy định của nhà trường.

>> Nhiệm vụ

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo;

+ Tổ chức tạo nguồn và xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đại học các hệ từ các địa phương trong nước, đặc biệt khu vực Tây Bắc;

+ Phối hợp với các Khoa xây dựng và phát triển các ngành (chuyên ngành) đào tạo, các chương trình đào tạo mới;

+ Phối hợp với các Khoa xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, liên kết đào tạo với nước ngoài, không chính quy, liên thồng, văn bằng hai...;

+ Phối hợp với các Khoa tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giáo dục đại học cho các ngành học theo quy định của Bộ GD&ĐT và của trường;

+ Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo đại học;

+ Xây dựng kế hoạch đào tạo và tổ chức, quản lý toàn bộ quá trình đào tạo đại học cho tất cả các hệ và các loại hình đào tạo;

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các quyết định liên quan đến quá trình đào tạo đại học từ tuyển sinh đến tốt nghiệp;

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp... Phối hợp với Phòng CTSV và các khoa tổ chức khai giảng, bế giảng và tổng kết năm học;

+ Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập cuối khóa của người học cho tất cả các hệ và các loại hình đào tạo;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý các chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình liên kết với nước ngoài;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan xác nhận giờ giảng để thanh toán giảng dạy cho giáo viên;

+ Phối hợp với Phòng Kế hoạch -Tài chính xây dựng và quản lý các hợp đồng đào tạo, hợp đồng giảng dạy liên kết với các cơ sở đào tạo;

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định sinh viên vào học các chuyên ngành, học chương trình thứ hai, học tiến độ nhanh...;

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học các hệ và các loại hình đào tạo;

+ Chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, nhân viên, tài sản, thiết bị theo sự phân công của Trường;

+ Thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các nội dung liên quan theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền;

+ Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu đúng quy định thuộc các lĩnh vực phụ trách;

+ Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác liên quan đến công tác đào tạo đại học.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech