Khoa Công nghệ thông tin

20-11-2020

1. Ban Chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa: TS. Chu Thị Hồng Hải

2. Chức năng , nhiệm vụ

- Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo.

- Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo; xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập trình Hiệu trưởng duyệt; chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo của khoa.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên.

- Tổ chức và quản lý biiên soạn chương trình, giáo trình môn học và hoạt động khoa học và công nghệ của khoa.

- Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đánh giá viên chức, người lao động và người học của khoa.

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của khoa.

3. Đào tạo

- Khối thi: A, D1, A1.

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 4 năm

Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kỹ thuật phần mềm

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân Kỹ thuật phần mềm có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên sẽ được đào tạo các môn khoa học cơ bản của nhóm ngành CNTT, đào tạo chuyên sâu về quy trình, phương pháp, kỹ thuật, công nghệ trong phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm cũng như trong lĩnh vực ứng dụng CNTT.
Trong giai đoạn học chuyên sâu, sinh viên có thể lựa chọn các đề tài hẹp để theo học và làm đồ án tốt nghiệp như: Phần mềm nhúng; Phần mềm quản lý doanh nghiệp; Phần mềm cho các hệ thống di động; Hệ thống mạng và phân tán; Hệ thống tài chính và thương mại điện tử … theo xu hướng SMAC hiện nay của thế giới (SMAC: viết tắt của Social

– Mạng xã hội, Mobility – Di động, Analytics – Phân tích dữ liệu, Cloud – Điện toán đám mây).

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp làm việc có thể làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước và đảm nhiệm được các vị trí:

+ Lập trình viên

+ Kiểm thử phần mềm

+ Đảm bảo chất lượng phần mềm

+ Quản trị dự án công nghệ thông tin

+ Giám đốc kỹ thuật phần mềm

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech