Phòng Quản trị

25-11-2020

Chức năng nhiệm vụ
>> Chức năng: 
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác qui hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, tài sản máy móc thiết bị…) của Trường. Thực hiện mua sắm và theo dõi sử dụng hiệu quả tài sản của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và học tập.
>> Nhiệm vụ:
+ Lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường;
+ Tổ chức thực hiện các qui trình trong công tác lập dự án đầu tư, tổ chức thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu bàn giao công trình xây dựng; dự án mua sắm máy móc thiết bị theo qui định hiện hành;
+ Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập;
+ Bảo đảm điện, nước cho các cơ sở của Trường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc bổ sung giảng đường đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện cho giảng dạy và học tập. Quản lý, phối hợp quản lý tài sản từ các dự án hợp tác quốc tế của Trường;
+ Thường trực các Hội đồng: tư vấn về quản lý nhà đất, mua sắm trang thiết bị, đấu thầu công trình xây dựng. Thường trực công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Trường;
+ Đầu mối mua sắm, cấp phát máy móc, trang thiết bị, dụng cụ làm việc, giảng dạy, học tập và thiết bị PCCC của Trường;
+ Điều phối sắp xếp, phân bổ giảng đường theo yêu cầu của các đơn vị;
+ Thực hiện công tác tổng hợp và thống kê báo cáo theo qui định;
+ Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Trường;
+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Trường giao.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech