Phòng Tổ chức Cán bộ

25-11-2020

Chức năng nhiệm vụ
>> Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức nhân sự và hành chính tổng hợp.
>> Nhiệm vụ:
1. Công tác tổ chức nhân sự
+ Cơ cấu tổ chức của Trường: xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Trường. Nghiên cứu tư vấn và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường.
+ Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
+ Công tác nhân sự: tuyển dụng; đào tạo; quản lý và phát triển nhân sự. Xây dựng kế hoạch về lao động và biên chế trên cơ sở đề xuất của các đơn vị; đề xuất sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong Trường. Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường.
+ Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
+ Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, danh hiệu, học hàm, học vị đối với cán bộ, viên chức.
2. Công tác hành chính tổng hợp
+ Đề xuất triển khai các quy chế, quy định của Trường.
+ Công tác văn phòng: văn thư, lưu trữ; văn phòng phẩm….
+ Công tác báo cáo, tổng hợp.
3. Công tác khác
+ Y tế học đường
+ Phương tiện vận chuyển
+ Đội Bảo vệ

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech