Khoa Đại cương

25-11-2020

1. Ban chủ nhiệm khoa

 Trưởng khoa : TS. Hồ Châu

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

-  Khoa Đại cương có chức năng quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được giao và quản lý cơ sở vật chất trong khoa;

Nhiệm vụ:

-  Thực hiện việc đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Giảng dạy các môn học cơ sở của ngành cho các chuyên ngành khác có liên quan trong toàn trường;

-  Cùng các đơn vị có liên quan giúp Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng xây dựng phương hướng phát triển, quy mô đào tạo, nội dung chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Kế toán;

-  Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và đánh giá toàn diện công tác đào tạo trong phạm vi khoa đảm nhiệm. Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

-  Tổ chức các hoạt động ngoại khóa (văn nghệ, thể dục thể thao…..);

3. Đào tạo

 Đảm nhận việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học về các học phần thuộc phần kiến thức đại cương cho các ngành đào tạo như Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng  của Đảng cộng sản việt nam, tư tưởng Hồ Chí Mịnh, Toán cao cấp, Lý thuyết sác xuất - thống kê toán, Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế lượng, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Xã hội học, Tâm lý học, Logic học.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech