Khoa Luật

20-11-2020

1. Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa : TS. Lê Đình Khiên

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

- Khoa Luật kinh tế có chức năng quản lý hành chính, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch được giao và quản lý cơ sở vật chất trong khoa;

Nhiệm vụ:

- Thực hiện việc đào tạo bậc Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Luật kinh tế. Giảng dạy các môn học cơ sở của ngành cho các chuyên ngành khác có liên quan trong toàn trường;

- Cùng các đơn vị có liên quan giúp Hội đồng Quản trị và Hiệu trưởng xây dựng phương hướng phát triển, quy mô đào tạo, nội dung chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Kế toán;

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và đánh giá toàn diện công tác đào tạo trong phạm vi khoa đảm nhiệm. Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa (văn nghệ, thể dục thể thao…..);

- Cùng với các đơn vị có liên quan tham gia quản lý sinh viên trong Khoa;

3. Đào tạo

- Khối thi: A, D1, A1, C

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Luật Kinh tế

- Mục tiêu đào tạo:

- Về kiến thức - kỹ năng:

- Trình độ ngoại ngữ : Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

+ Chuyên gia tư vấn pháp lý, phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành của nền kinh tế, các hoạt động kinh doanh và đảm bảo các hoạt động của tổ chức đúng chủ trương, chính sách của nhà nước và các công ước quốc tế có liên quan đến lĩnh vực kinh tế

+ Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật

+ Chuyên viên tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, xã hộ

+ Chuyên viên lập pháp, hành pháp và tư pháp trong các cơ quan nhà nước các cấ

+ Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech