Trung tâm Khảo thí

25-11-2020

Chức năng nhiệm vụ

>> Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí.

>> Nhiệm vụ:

Công tác khảo thí:

+ Đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức các kỳ thi, đợt thi trong quá trình đào tạo đối với các hệ, các bậc đào tạo của Trường, gồm: kiểm tra từ khâu ra đề thi, tổ chức in sao đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ kết quả thi.

+ Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng môn học (gồm tự luận và trắc nghiệm); nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp hiện đại, các thiết bị hỗ trợ vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, bậc đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.

+ Phân tích kết quả thi các môn học nhằm kịp thời tham mưu cho Hiệu trưởng những giải pháp đảm bảo chất lượng đánh giá người học theo yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

+ Thường trực trong công tác chấm thi các kỳ thi tuyển sinh của Trường.

Công tác khác:

+ Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn tổ chức các hoạt động thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng trong Trường.

+ Tổ chức và quản lý cơ sở dữ liệu của Trường về hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng; Thực hiện công tác tổng hợp và báo cáo số liệu định kỳ của Trường theo yêu cầu của Đại học HUMT và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được giao. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh; và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Trường.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech