Quyết định phê duyệt mức điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm học 2022

15-09-2022

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Căn cứ Quyết định số 1702/QĐ–TTg ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị;

Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị;

Xét đề nghị của Hội đồng tuyển sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 là 15 điểm và theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập cấp THPT (học bạ) là 18 điểm, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo và các tổ hợp xét tuyển của Trường.

Điều 2. Điểm chuẩn trúng tuyển nêu trên (đã cộng điểm ưu tiên) áp dụng cho các thí sinh thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng.

Điều 3. Hội đồng tuyển sinh, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech