Ba công khai

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm!

Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech