Giới thiệu ngành Thạc sĩ Luật kinh tế

Giới thiệu ngành Thạc sĩ Luật kinh tế

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị ( UTM ) được đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động quản lý kinh tế, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.

Read more: Giới thiệu ngành Thạc sĩ Luật kinh tế

Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Luật kinh tế

Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Luật kinh tế

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ;

+ Phần kiến thức chung : 08 tín chỉ

+ Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành : 37 tín chỉ

Read more: Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Luật kinh tế

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ