Nội dung chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng

Kiến thức chuyên môn:

Đại học UTM trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên môn về các hoạt động của thị trường tài chính và tài chính công ty. Cụ thể, sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên môn để xử lý và thực hiện những nghiệp vụ sau đây:

+ Kiến thức chuyên môn sâu về phân tích và đánh giá tình hình tài chính công ty. Qua đó, có thể dự báo và hoạch định tài chính của công ty.

+ Am hiểu và có thể sử dụng thành thạo các khái niệm, công cụ và mô hình tài chính để phân tích và ra các quyết định đầu tư, bao gồm đầu tư tài sản tài chính, đầu tư tài sản dài hạn và đầu tư tài sản ngắn hạn của công ty.

+ Am hiểu và có thể sử dụng thành thạo các công cụ và mô hình tài chính để phân tích và ra quyết định liên quan đến nguồn tài trợ và chính sách cổ tức của công ty.

+ Am hiểu về hoạt động của các loại thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường tài chính phái sinh. Qua đó, có thể thực hiện các nghiệp vụ đầu tư và huy động vốn từ các loại thị trường tài chính.

+ Am hiểu về hoạt động của các tổ chức tài chính phi ngân hàng, bao gồm công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Qua đó có thể thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của các tổ chức này.

Năng lực nghề nghiệp:

Hoàn thành khoá học tại UTM, sinh viên có đủ năng lực nghề nghiệp để làm việc trong các công ty cổ phần, các tổ chức tài chính phi ngân hàng và kể cả làm việc trong các loại hình doanh nghiệp phi tài chính khác. Cụ thể, sau khi tốt nghiệp sinh viên được trang bị những năng lực nghề nghiệp sau:

+ Năng lực thực hiện các công việc liên quan đến tài chính của doanh nghiệp bao gồm phân tích và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, thẩm định và đánh giá dự án đầu tư, định giá tài sản, định giá doanh nghiệp, phân tích và ra các quyết định về đầu tư và huy động vốn của doanh nghiệp, phân tích và ra quyết định mua bán và sáp nhập doanh nghiệp.

+ Năng lực thực hiện những công việc liên quan đến hạch toán kế toán tài chính của doanh nghiệp.

+ Năng lực thực hiện các công việc liên quan đến tư vấn đầu tư, phân tích và quyết định đầu tư tài chính, quản lý danh mục đầu tư ở các quỹ đầu tư.

+ Năng lực thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động huy động vốn và cung cấp tín dụng ở các công ty chứng khoán, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Kỹ năng cứng:

+ Về chuyên môn: Sinh viên có kỹ năng xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động tài chính của một công ty hoặc các hoạt động của thị trường và các tổ chức tài chính bao gồm các hoạt động huy động vốn, đầu tư, quản lý tài sản, phân tích và tư vấn đầu tư, phân tích và hoạch định tài chính, phân tích và thẩm định dự án đầu tư.

+ Về thực hành nghề nghiệp: Sinh viên có thể hoàn thành công việc được giao ở các vị trí nghề nghiệp bao gồm nhân viên phân tích, nhân viên kế toán, nhân viên huy động vốn, nhân viên phân tích và đầu tư tài chính, nhân viên thẩm định, nhân viên tư vấn, môi giới, phân tích và đầu tư chứng khoán.

+ Về xử lý tình huống và giải quyết vấn đề: Sinh viên có kỹ năng phân tích, đánh giá, xử lý và giải quyết vấn đề chuyên môn hoặc vấn đề nghiệp vụ phát sinh trong công việc hàng ngày mà một nhân viên thường gặp phải.

Kỹ năng mềm:
Hoàn khoá học tại UTM, sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm hỗ trợ cho các hoạt động chuyên môn được đào tạo, bao gồm: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập và các khả năng tự nghiên cứu và học tiếp các bậc học cao hơn.

+ Năng lực sử dụng ngoại ngữ: Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc TOEIC 650.

+ Năng lực sử dụng công nghệ thông tin: Người tốt nghiệp có trình độ tin học tương đương trình độ A và năng lực sử dụng thành thạo các phần mềm nghiệp vụ trong phạm vi yêu cầu công việc của một nhân viên ngân hàng.

Xem trong file đính kèm!

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ