Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT