Ban Quản lý dự án

Chức năng nhiệm vụ

>> Chức năng

+ Chủ đầu tư đối với các dự án được HĐQT và Ban giám hiêu giao theo quy định của Đại học UTM và của pháp luật.

+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển, quản lý và đánh giá hiệu quả quản lý dự án đầu tư.

>> Nhiệm vụ

+ Quản lý các dự án đầu tư do HĐQT giao.

+ Thực hiện vai trò chủ đầu tư đối với các dự án được HĐQT giao theo quy định của pháp luật và của Đại học UTM.

+ Đề xuất, xây dựng các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, có tính liên ngành và tầm quan trọng chiến lược đối với Đại học UTM.

+ Tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển, quản lý và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ