Danh mục các học phần bổ sung kiến thức khi học thạc sĩ Tài chính ngân hàng tại UTM

1) Có bằng tốt nghiệp đại học nhóm ngành Bảo  hiểm, Kế toán - Kiểm toán, Quản lý và Kinh doanh được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ)

- Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

- Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

- Quản trị học (3 tín chỉ)

- Quản lý nhà nước về kinh tế (3 tín chỉ)

- Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng (3 tín chỉ)

- Khoa học quản lý (3 tín chỉ)

- Kinh tế quốc tế (3 tín chỉ)

2) Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình 09 học phần (27 tín chỉ).

- Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

- Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

- Quản trị học (3 tín chỉ)

- Quản lý nhà nước về kinh tế (3 tín chỉ)

- Kinh tế tiền tệ - Ngân hàng (3 tín chỉ)

- Khoa học quản lý (3 tín chỉ)

- Kinh tế quốc tế (3 tín chỉ)

- Marketing (3 tín chỉ)

- Kế toán (3 tín chỉ)