Danh mục các học phần bổ sung kiến thức khi học thạc sĩ Quản lý kinh tế tại UTM

Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

1) Có bằng tốt nghiệp Đại học nhóm Kinh tế học nhưng không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Quản lý kinh tế được dự thi sau khi đã hoàn thành khóa học bổ sung kiến thức với chương trình gồm 05 học phần (15 tín chỉ) sau:

Read more: Danh mục các học phần bổ sung kiến thức khi học thạc sĩ Quản lý kinh tế tại UTM

Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Quản lý kinh tế

Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Quản lý kinh tế

Tổng số tín chỉ phải tích lũy (*): 60 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung: 4 tín chỉ (Không tính học phần tiếng Anh cơ bản)

- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 41 tín chỉ

Read more: Nội dung chương trình đào tạo ngành thạc sĩ Quản lý kinh tế

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ