Trung tâm Hợp tác và phát triển Đào tạo

Chức năng nhiệm vụ
>> Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng luật pháp và thông lệ quốc tế.
>> Nhiệm vụ:
1. Thông tin truyền thông
+ Tiếp đón các đoàn khách nước ngoài làm việc tại trường;
+ Lưu trữ thông tin về quan hệ quốc tế của đối tác và cán bộ trong trường;
+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế;
+ Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho các hoạt động chung của trường.
2. Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế
+ Quản lý, lập kế hoạch và tổ chức quản lý chương trình làm việc, tiếp đón các đoàn;
+ Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong việc trao đổi giảng viên, sinh viên các hệ;
+ Tăng cường liên kết với các đối tác tìm nguồn tài trợ.
3. Quản lý sinh viên quốc tế
Phối hợp cùng đơn vị liên quan quản lý hoạt động giao lưu quốc tế dành cho sinh viên, lưu học sinh.

Liên hệ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Địa chỉLô 1 - 4, Số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tổng đài: (04) 36 320743 - (04) 37 632 890
Emailhumt@moet.edu.vn

Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ
Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ