Ban Quản lý dự án

Chức năng nhiệm vụ
>> Chức năng
+ Chủ đầu tư đối với các dự án được HĐQT và Ban giám hiêu giao theo quy định của Đại học UTM và của pháp luật.
+ Cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển, quản lý và đánh giá hiệu quả quản lý dự án đầu tư.
>> Nhiệm vụ
+ Quản lý các dự án đầu tư do HĐQT giao.
+ Thực hiện vai trò chủ đầu tư đối với các dự án được HĐQT giao theo quy định của pháp luật và của Đại học UTM.
+ Đề xuất, xây dựng các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, có tính liên ngành và tầm quan trọng chiến lược đối với Đại học UTM.
+ Tổ chức cung cấp các dịch vụ tư vấn phát triển, quản lý và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao

Liên hệ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

Địa chỉLô 1 - 4, Số 431 Tam Trinh, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tổng đài: (024) 36 320743 - (024) 37 632 890
Emailhumt@moet.edu.vn

Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ
Hòm thư góp ý, Feedback, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ