Giới thiệu ngành Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Giới thiệu ngành Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Năm 2016 Trường Đại học UTM được đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế định hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động quản lý kinh tế, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế.

Read more: Giới thiệu ngành Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ