Danh mục các học phần bổ sung kiến thức khi học thạc sĩ Quản lý kinh tế tại UTM

1) Có bằng tốt nghiệp Đại học nhóm Kinh tế học nhưng không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Quản lý kinh tế được dự thi sau khi đã hoàn thành khóa học bổ sung kiến thức với chương trình gồm 05 học phần (15 tín chỉ) sau:

-  Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

-  Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

-  Khoa học Quản lý (3 tín chỉ)

-  Quản lý nhà nước về kinh tế (3 tín chỉ)

-  Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng (3 tín chỉ)

2) Có bằng tốt nghiệp Đại học nhóm ngành Kinh doanh và Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm nhưng không có định hướng chuyên ngành (chuyên sâu) về Quản trị kinh doanh được dự thi sau khi đã hoàn thành khóa học bổ sung kiến thức với chương trình gồm 07 học phần (21 tín chỉ).

-  Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

-  Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

-  Quản trị chiến lược (3 tín chỉ)

-  Quản lý nhà nước về kinh tế (3 tín chỉ)

-  Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng (3 tín chỉ)

-  Khoa học quản lý (3 tín chỉ)

-  Kinh tế quốc tế (3 tín chỉ)

3) Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ túc kiến thức với chương trình 09 học phần (27 tín chỉ).

-  Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

-  Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

-  Quản trị chiến lược (3 tín chỉ)

-  Quản lý nhà nước về kinh tế (3 tín chỉ)

-  Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng (3 tín chỉ)

-  Khoa học quản lý (3 tín chỉ)

-  Kinh tế quốc tế (3 tín chỉ)

-  Marketing (3 tín chỉ)

-  Kế toán (3 tín chỉ)

Lô 1-4, số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
(024) 36 320743 - (024) 37 632 890
contact@utm.edu.vn
Tuyển sinh chính quy,tuyển sinh, UTM, utm.edu.vn, đh công nghệ và quản lý công nghệ